Isefjordkredsens ungdomsudvalgs

Reglement for kredsmesterskab

Formål.

At beskrive kredsmesterskaber

1 Afvikling.

Antallet af stævner afgøres og kredsstævnerne udvælges på Kredsens efterårsmøde i forbindelse med fastsættelsen af kapsejladskalenderen. Det tilstræbes min. 3 stævner. Alle stævner som indeholder gældende klasser (A-B-C-optimister, Zoom8, Tera samt FEVA). er hvis arrangør ønsker det, kredsmesterskabsstævne. Dette meldes ved fastsættelse af kalender, dog i 2013 senest til forårsmødet.

Stævnerne er åbne for alle, men alene sejlere fra Isefjordkredsen kan deltage i mesterskabet. Det opfordres til at C optimister sejler på egen bane.

2 Udstyr.

Samtlige gennemførte sejladser i de planlagte stævner betragtes som en sejladsserie, idet klassereglernes pkt. 4.6 om udstyr (”Der må kun anvendes 1 stel sejl igennem en serie af sejladser”) dog kun er gældende for de enkelte stævner.

3 Sejladsbestemmelser.

Følgende skal indeholdes i sejladsbestemmelserne:

DS’s sejladsbestemmelser, Isefjordkredsens Ungdomsudvalgs Reglement for kredsmesterskab.

4 Kapsejladskomité.

Det opfordres til de klubber, der arrangerer de enkelte stævner, at der benyttes uddannede dommere, både som baneledere og som medlemmer af protestkomitéer.

5 Pointberegning.

De enkelte sejladsers resultatliste behandles på følgende måde:

Sejladsresultaterne renses for sejlere, der ikke er hjemmehørende i Isefjordkredsen.

De tilbageværende sejlere rykker op og tildeles placering og point, som om de var de eneste deltagere. Der anvendes lav-pointsystem ifølge Kapsejladsreglerne, samt Dansk Sejlunions seneste tilføjelser i tilfælde af pointlighed.

Når de enkelte sejladser er afviklede, lægges pointene fra alle de rensede resultatlister sammen, og fratrækning af dårligste resultater sker efter følgende tabel:

Isefjordkredsens ungdomsudvalgs

Reglement for kredsmesterskab

Antal sejladser Antal fratrækkere

1-3                              0

4-7                              1

8-11                            2

12-15                          3

16-19                          4

20-XX                         5

Der kan ikke fratrækkes mere end 5 sejladser.

Kredsmesterskabet tildeles på grundlag af ovennævnte pointberegning. Hvis dette ikke afgør placeringerne, er den indbyrdes placering i den sidste sejlads afgørende.

For at blive Kredsmester skal man have deltaget i mindst 3 af de 4 kredsstævner. En sejler som ikke deltager i et af de 4 stævner, vil blive tildelt en DNS for hver sejlads.

DVS: hvis der eksempelvis gennemføres 4 sejladser i et af de 4 stævner, vil pågældende sejler få 4 DNS noteringer.

6. Oprykning i klasse.

Hvis en sejler ligger til at rykke op i klasse, kan vedkommede afslutte Kredsmesterskabet, så længe der ikke deltages i andre sejladser, hverken i eller udenfor Kredsen, i en bedre række end den som sejleren startede sæsonen i.

7. Mestre og overrækkelse

Den endelige vinder af Isefjordkredsmesterskabet i de enkelte klasser A-B og C-optimist, Zoom8,Tera samt FEVA kåres som kredsmester. Overrækkelse af præmie foregår på sæsonens sidste Kredsmesterskabsstævne.

8. Administration

Kredsmesterskabsstævnernes arrangerende klubber er forpligtet til efter hvert stævne (foruden stævneresultatlisten), at udarbejde en resultatliste, der er renset i henhold til pkt. 7, og sende den til Charlotte Hellstern-Hauerslev – Holbæk Sejlklub senest 4 dage efter. Charlotte Hellstern-Hauerslev holder løbende regnskab med de afviklede sejladser. Det samlede kredsresultat skal foreligge og offentliggøres ved afslutningen af det sidste kredsmesterskabsstævne.

Resultater fremsendes som Excell-fil og skal indeholde sejlerens fulde navn, klasse, klub, sejlnummer og samtlige placeringer fra pågældende stævne.